Projecte


Breu resum:

Us presentem un projecte de treball en xarxa que promou la salut buco-dental de l'alumnat mitjançant la metodologia d’aprenentatge i servei. El projecte es realitza a les escoles d'educació primària, les biblioteques municipals properes, els centres cívics, els CAP i l’Ajuntament de Sabadell (Pla Educatiu d’Entorn i Promoció de la Salut). Aquest consistirà en implicar a tota la comunitat en la millora de la salut buco-dental i l’alimentació, mitjançant un nexe d’unió entre les institucions participants.


Centres i entitats participants:

 • Servei d’odontologia del CAP de Creu Alta , Sud i la Serra de Sabadell.
 • Escola Juan Ramon Jiménez, Escola Joan Montllor, Escola Agnès Armengol, Escola Joan Maragall,Escola Alcalde Marcet, Escola Espronceda i Escola Joan Sallares i Pla.
 • Biblioteca de la Serra.
 • Centres cívics de Can Puiggener i Sud.
 • Departament de Salut (Promoció de la Salut) de l’Ajuntament de Sabadell.
 • Departament d'Educació (Pla Educatiu d’Entorn de Sabadell) de l'Ajuntament de Sabadell.

Característiques dels destinataris del projecte:

Els barris de la Serra, Sud i Can Puiggener, són zones que per les seves característiques de població i de factors, econòmics i socioculturals viuen en una situació desfavorida que fa que els problemes de salut siguin més freqüents i importants que en altres barris de la ciutat. La manca d’higiene és un problema freqüentment expressat pel professorat de les escoles d’aquests barris, pels professionals sanitaris dels CAP de referència i per altres agents, com ara els monitors d’esplai, esportius i de menjador escolar. Les dades també ens indiquen que hi ha un nombre elevat de nenes i nens amb càries dentals.


Objectius generals:

 • Millorar la salut bucodental del nens i nenes del barri.
 • Potenciar l’alumnat de les escoles com un agent actiu en la millora de la salut bucodental a l’escola, amb les seves famílies i al barri en general.
 • Apropar els infants i les seves famílies els serveis d’odontologia del CAP de referència.
 • Apropar els infants a la biblioteca i centres cívics del barri.
 • Reforçar la normativa  sobre hàbits d’alimentació i d’higiene relacionada amb la salut bucodental del centre escolar.
 • Afavorir el lligam en temes de salut entre escola i família.
 • Implicar els diversos agents socials en aquest projecte.


Objectius dirigits a l’alumnat:

Relacionats amb fets i conceptes:

 • Conèixer i adoptar les mesures que afavoreixen la salut buco-dental.
Relacionats amb procediments:

 • Elaborar un guió de preguntes sobre salut bucodental per fer a l’odontòleg/oga del CAP de referència.
 • Elaborar un fulletó informatiu que s’adreçarà a les famílies amb la informació recollida pel CAP i relacionada amb les mesures a tenir en compte en la salut bucodental.
 • Visitar el servei d’odontologia del CAP i formular les preguntes del guió.
 • Actualitzar el blog del projecte amb les diferents activitats que promou el projecte. 
 • Elaborar cartells informatius que reforcin la normativa sobre hàbits d’alimentació i d’higiene, relacionada amb la salut bucodental de cada centre escolar.
 • Visitar l’exposició "Cuida’t les dents".
 • Participar en una sessió de conta contes sobre la higiene buco-dental realitzat per les biblioteques municipals.
 • Assistir a l’obra de titelles “La iaia i la vila neta” realitzada per un grup de mares de l’escola Joan Sallares i Pla, per tal de reforçar de manera lúdica i participativa les mesures que afavoreixen la salut bucodental.
Relacionats amb actituds, valors i normes:

 • Ser conscient i apreciar els avantatges de tenir una bona higiene bucal.
 • Interessar-se per difondre les mesures apreses a tota la comunitat educativa.
 • Valorar l’experiència tant pel que fa a l’aprenentatge adquirit com al servei realitzat.


Tipologia dels aprenentatges: Així l’alumne, amb aquest projecte esdevé el protagonista dels processos d’aprenentatge, a l'estar activament implicat en el procés d’ensenyament:

Competències bàsiques implicades:

 • Competència social i ciutadana: treball en equip i de ciutadania activa.
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual: incidència en la comunicació i difusió del projecte.
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal per conviure i habitar el món, i la competència d’aprendre a aprendre: pel fet d’aprendre de manera autònoma i eficient.
 • Competència artística i cultural: desenvolupa la creativitat i la innovació a través de l'elaboració dels materials de difusió del projecte.
 
Desenvolupament d'activitats:

Actualització del Blog del projecte
El projecte es porta a terme a diferents escoles de la ciutat i per tal de donar una visió conjunta i compartir els aprenentatges, s’ha creat un blog on les pròpies escoles van publicant les seves aportacions, a mida que avança el projecte.

Elaboració del guió i visita odontòleg
Els alumnes implicats en la realització del fulletó informatiu faran un guió de preguntes previ a la visita al servei d'odontologia de referència a la zona.

Realització fulletó informatiu
Amb la informació recollida a la visita al CAP, s’elaborarà un document amb les mesures a tenir en compte per gaudir d’una bona salut buco-dental.

Treball cartell
Per tal de fer difusió al mateix centre i al barri els alumnes participants elaboraran un cartell amb la normativa sobre hàbits d’alimentació i higiene relacionada amb la salut buco-dental del centre. 

Activitat a la biblioteca i centres cívics i visita a l'exposició “Cuida’t les dents”
Les biblioteques municipals participen en el projecte amb la realització d’una sessió de conta contes sobre la salut buco-dental. Els alumnes també portaran a terme una visita guiada a l’exposició “Cuida’t les dents”, amb materials de la Diputació de Barcelona que s'exposa als diversos Centres cívics. Aquesta activitat va dirigida als alumnes.

Difusió dels cartells i fulletons informatius
Els alumnes participaran activament en una campanya de sensibilització sobre la salut buco-dentat mitjançant la difusió dels fulletons informatius i els cartells: els fulletons s’adreçaran a les famílies dels alumnes i al CAP de salut del barri. Els alumnes participants en el projecte faran una penjada de cartells al barri (farmàcies, biblioteques, serveis municipals, centres educatius, etc).

Representació titelles
Un grup de mares de l’escola Joan Sallares i Pla durant el curs passat van preparar una obra de titelles en la qual es proporcionen els hàbits d’higiene i salut mitjançant la història de “La iaia i la vila neta”. Els alumnes que participen del projecte assistiran a una representació a cada escola.


Avaluació a tots els nivells:
 
Es realitzaran reunions de valoració amb les escoles participants i tots els agents participants en el projecte tenint en compte:
 • Nombre de participants en el projecte
 • Nombre d’activitats realitzades
 • Nombre de famílies assistents en les activitats proposades
 • Si hi ha hagut augment en les visites al servei odontologia del  barri per la realització de tractaments i revisions preventives.
 • Valoració del centre en quan a la millora del compliment de les  recomanacions realitzades.